top of page
In Front of the Camera.jpg

In Front of the Camera – In the Process of Looking
ภัณฑารักษ์ กฤษฎา ดุษฎีวนิช
27 มกราคม - 21 เมษายน 2567
HOP Hub of Photography
ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

 

นิทรรศการ In Front of the Camera - In the Process of Looking โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์ ได้มองย้อนกลับลงลึกไปสู่สาระความเป็นจริงของภาพถ่ายที่เข้าไปสร้างบทสนทนาโดยตรงกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่กรกฤชได้มีประสบการณ์โดยตรงกับสภาวะของวัตถุที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า และกระบวนการของการทำให้ปรากฏในมิติของช่วงเวลาก่อนและหลังการถ่ายทำผลงานภาพถ่าย

ภาพถ่ายหลากหลายวาระทั้งในบริบทแวดล้อมของการผลิตแบบเชิงสารคดี เชิงพานิชย์ หรือเชิงทดลอง ได้ถูกนำมาหยิบยกวลีบางช่วงตอนมากล่าวขยายและผลิตซ้ำในบริบทของพื้นที่เเละเวลาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน ราวกับการย้อนหันกลับไปหาสะเก็ดตะกอนของกาลเวลาที่ภาพถ่ายนั้นๆได้บรรจงบันทึกไว้อย่างมีหมุดหมาย แล้วนำกลับมาสร้างบทพรรณนาแห่งความจริงในเหลี่ยมมุมใหม่ โดยมีการเชื่อมต่อเวลาด้วยสาระของการเคลื่อนตัวและการผันเปลี่ยนของภาษาที่เปล่งออกมาจากภาพถ่าย

ครั้งนี้ กรกฤช ได้นำผู้ชมเข้าสู่ภวังค์ของกาลเวลาที่ปรากฏในภาพถ่ายของเขา ที่สร้างบทสนทนาอันเชื่อมโยงร้อยเรียงดั่งสายน้ำที่ไหลเวียนเคลื่อนตัวไร้จุดสิ้นสุด ภาพถ่ายที่ปรากฏในวรรคตอนต่างๆได้เปล่งแสงให้เห็นถึงรอยเคลื่อนตัวของความจริงที่ร้อยรัดกับเวลา และวิวัฒนาการของภาพถ่ายที่มุ่งไปสู่จุดสูงสุด เราจึงได้เห็นรอยปริของความหมายของภาพถ่าย ตลอดจนเทคนิคต่างๆมากมายที่ส่งผลต่อวิธีคิดและวิธีนำสารออกมาจากภาพเเทนของความจริง

กฤษฎา ดุษฎีวนิช

ออกแบบกราฟิก: อนุภาส เปรมานุวัติ
ภาพ: ดอกกล้วยไม้ผีเสื้อกลางคืนวางบนเก้าอี้ A.Homann (จากหนังสือภาพถ่ายเสื้อผ้าของ VIRGINDAISIES), 2559, ภาพถ่ายดิจิตอล

In Front of the Camera – In the Process of Looking
Curated by Kritsada Duchsadeevanich
27 JANUARY - 21 APRIL 2024
HOP Hub of Photography
3rd floor, MUNx2, Seacon Square Srinakarin.

In Front of the Camera - In the Process of Looking by Kornkrit Jianpinidnan investigates the essence of the reality of photos, which creates direct dialogues with the artistic process of the works in which Jianpinidnan has first-hand experience with the condition of an object appearing in front and the process of making that object appear pre and post of the production.

Photos taken on various occasions and contexts, from documentary and commercial to experimental, are chosen to expand and reproduce in the present's new spatial and temporal contexts. It is like looking back to search for sediments of time that these photos craftily record with objectives and then re-narrate their descriptive prose of reality in different angles and perspectives, connecting time with the essence of movement and change of language expressed in the photos.

Jianpinidnan takes us into the reverie of time that emerges in his photographs, creating dialogues that connect and knit as if a stream flows endlessly. These verses of photos emit light, shining on the motion of reality, which embraces time and the evolution of photos moving towards their zenith. We will then see the breaks in the meaning of photos and various techniques, which influence our ways of thinking and the representation techniques of reality.


Kritsada Duchsadeevanich

Graphic Design: Anupas Premanuwat
Image: Moth orchids on A.Homann chair (from VD lookbook), 2016, Digital photograph.

 

PDF Leaflet click here

Art Forum Review click here

GQ Thailand Review click here

Installation view photographs by Thitaphat Chimprasert

bottom of page